Dilluns 06 Des 2021

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE 04 DE JUNY DE 2019 - CURS 2018/19

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Bevolguda família,

L'Assemblea General Ordinària serà el pròxim dimarts 4 de juny de 2019 a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:15 en segona, al Saló d'Actes del col·legi amb el següent Ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l'acta anterior

 2. Resum anual i estat de comptes

 3. Llei de protecció de dades

 4. Modificació dels estatuts

 5. Extraescolars

 6. Escola matinera

 7. Granja

 8. Renovació de la Junta

 9. Precs i preguntes

  Us recordem que hi haurà servei de guarderia.

Aquells/es pares i/o mares que no puguen assistir-hi poden delegar el seu vot imprès adjunt en aquesta circular. Recordem que, segons els estatuts, només s'admetrà una delegació de vot per soci/a.

Una cordial salutació,

Junta Directiva AMPA del CEIP Joaquín Sorolla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGACIÓ DE VOT PER A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE

L'AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Davant la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General Ordinària convocada el dia 4 de juny de 2019 a les 17:00 en primera convocatòria i a les 17:15 en segona convocatòria, en el Saló d'Actes del col·legi, En/Na. _________________________

____________________ amb DNI ______________ amb ple dret de vot, per la present delegue la meua representació i vot a favor de En/Na __________________________

____________________ amb DNI ______________ perquè em represente i vote en el meu nom.

Signat (soci/a delegant) Signat (soci/a delegat/da)

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

AMPA CEIP JOAQUÍN SOROLLA

Estimada familia:

La Asamblea General Ordinaria será el próximo 4 de junio de 2019 a las 17:00 en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda, en el Salón de Actos del colegio, con el siguiente Orden del Día:

 1. Lectura y aprobación del acta anterior

 2. Resumen anual y estado de cuentas

 3. Ley de protección de datos

 4. Modificació del estatuts

 5. Extraescolares

 6. Escola matinera

 7. Granja

 8. Renovación de la Junta

 9. Ruegos y preguntas

Os recordamos que habrá servicio de guardería.

Aquellos/as padres y/o madres que no puedan asistir, pueden delegar su voto rellenando el impreso adjunto en esta circular. Recordamos que, según los estatutos, sólo se admitirá una delegación de voto por socio/a.

Un cordial saludo,

Junta Directiva del A.M.P.A. del C.E.I.P. Joaquín Sorolla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGACIÓN DE VOTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL

A.M.P.A. DEL C.E.I.P. JOAQUÍN SOROLLA

Dada la imposibilidad de asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria convocada el día 4 de junio de 2019 a las 17:00 en primera convocatoria y a las 17:15 en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del colegio, D./Dª. _____________________

____________________ con D.N.I. ______________ con pleno derecho de voto, delego por la presente, mi representación y voto a favor de D./Dª._________________________ ____________________ con D.N.I. ______________ para que me represente y vote en mi nombre.

Firmado (socio/a delegante) Firmado (socio/a delegado/a)