Dilluns 06 Des 2021

Presentació de candidatura a membre de la Junta Directiva

 

.......................................................................................................................................................................................,

amb DNI/NIE núm. ......................................................., en qualitat de soci/sòcia de l’AMPA del CEIP Joaquín Sorolla,

EXPOSA:

Que vol presentar la seua candidatura per a ser designat/da com a component de la Junta Directiva de l'AMPA del CEIP Joaquín Sorolla.

 

 

 

 

I perquè conste als efectes oportuns, redacte el present escrit en Alacant a ........... de .................... de ........

Signat:

 

 

 

 

Darrera modificació el Divendres, 15 Octubre 2021 20:58