Dilluns 18 Gen 2021
Dimecres, 04 Maig 2016 18:00

XARXA LLIBRES

Xarxa Llibres.

Procediment per a acollir-se al programa de gratuïtat de llibres de text.

QUI? Poden acollir-se a este programa les famílies empadronades a la ciutat d'Alacant que complisquen els requisits definits per la Conselleria d'Educació, amb fills escolaritzats en ensenyament obligatori en centres públics i privats concertats.

QUAN? Les sol·licituds es presentaran segons el calendari arreplegat en l'annex II.

ON? Centre de Recursos Educatius Municipal, situat al carrer del Pare Mariana, 19.

COM? Documentació a presentar pels pares/mares, representants o tutors legals de l'alumnat, a arreplegar el dia assignat al seu centre escolar:

1. Sol·licitud impresa per duplicat omplida i firmada, manualment o telemàticament que es troba disponible en la pàgina web (www.xarxallibres.edu.gva.es) per cada alumne/a matriculat. Per a major eficàcia en la gestió, es recomana que s'òmpliga telemàticament.

      1. Factura original o bé factura original i fotocòpia per a la seua compulsa, en cas de no voler entregar l'original del document que acredite que la compra i el pagament s'ha realitzat en el període comprés entre el 01/06/2015 i el 30/12/2015, ambdós inclosos.

La factura haurà d'anar a nom del pare, mare o representant legal i coincidirà amb el que figure en la sol·licitud. En cas que el sol·licitant tinga més d'un fill que puga ser beneficiari de l'ajuda, haurà de presentar una sol·licitud per cada fill i una factura o còpia compulsada per cada fill, coincident amb els seus corresponents llibres

Els justificants seran factures o fotocòpies diligenciades per funcionari municipal, amb el detall següent:

1.- Nom, NIF i domicili de l'emissor.

2.- Número i data de la factura.

3.- Nom, NIF i domicili del comprador.

4.- Títol del llibre amb identificació de l'assignatura, el curs i el preu unitari.

5.- IVA i import total.

En aquelles factures que incloguen conceptes no admesos o no susceptibles de l'ajuda, s'hauran de subratllar en la mateixa factura els conceptes susceptibles de subvenció.

En el cas de llibres adquirits a través de les Associacions de Mares i Pares, d'ara en avant AMPA, s'ajustaran a la Base Sisena de l'Orde, aportant la documentació establida a este efecte juntament amb la resta de documentació que figura en estes instruccions. Les AMPA hauran de presentar la documentació estipulada per la Conselleria: Si l'alumnat ha comprat els llibres a través de l'AMPA, esta presentarà en el municipi o municipis on estiga empadronat l'alumnat la factura o factures globals de l'empresa proveïdora. L'AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat, amb les dades de l'alumne/a, l'import, la relació de llibres adquirits i les dades de la factura o factures globals en què estan inclosos segons el model que es facilitarà per l'Administració. Este document serà el que presentaran les persones interessades a l'Ajuntament als efectes del cobrament de les ajudes”.

3. Document que acredite que el compte bancari declarat en la sol·licitud pertany al seu titular: fotocòpia de la llibreta d'estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol altre document expedit per l'Entitat financera on conste el nom, NIF/CIF i el número de compte IBAN.

4. Declaració responsable d'estar al corrent amb les obligacions tributàries amb la Hisenda Estatal i Municipal i amb les obligacions de la Seguretat Social i que no es percep cap altra subvenció destinada a la mateixa finalitat, indicant-ne en cas positiu l'entitat atorgant i l'import. Annex I.

5. Original del llibre de família i fotocòpia per a la seua compulsa, havent de figurar el sol·licitant, l'alumne, o document que acredite la tutoria d'este, i en el cas en què el sol·licitant siga el representant legal, haurà d'aportar document que ho acredite.

Per la seua banda, l'AMPA presentarà les factures o les factures globals de l'empresa proveïdora a l'oficina de registre que l'Ajuntament habilita al centre Municipal de Recursos Educatius el dia indicat per al seu centre respectiu en l'annex II, presentarà la factura o factures globals de l'empresa proveïdora al centre en el termini que s'establix en l'annex II. Juntament amb les factures haurà de presentar certificació acreditativa de l'acord de l'associació de què es derive el nomenament del seu representant i fotocòpia confrontada del seu DNI.

adolescentes

TAULA REDONA

“ADOLESCÈNCIA, IGUALTAT, VIOLÈNCIA DE GENERE”

La violència de gènere és un dels grans problemes de la nostra societat; per això, hem d'educar les nostres filles i fills a reconéixer les accions violentes, no sols físiques, sinó també psicològiques i a saber actuar davant d'aquestes situacions, amb la finalitat de motivar-los a canviar la realitat que vivim.

EL DIA 29 DE FEBRER DEL 2016 a les 18.00 h

a la Sala d'Actes de l'edifici de Porta Ferrissa

C/ Jorge Juan, núm. 21 Alacant

(Places limitades a l'aforament del local)

Moderador:

ANTONIO RÍOS SARRIÓ

-Metge psicoterapeuta de família i parella.

-Director del centre FAYPA, (Centre d'Orientació i Teràpia de Família i Parella)

-President de l'associació “Vínculos Infantiles” d'Alacant, la qual desenvolupa programes d'atenció a la família i adolescents amb risc d'exclusió social.

Participants:

SRA. MELISA RUIZ LÓPEZ

-Llicenciada en Història i Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat per la Universitat de València

SRA. ANA LLOPIS

-Psicòloga clínica – infantojuvenil

-Experta en psicologia del trauma i violència de gènere

SRA. BEGOÑA JIMÉNEZ GARCÍA

-Orientadora IES Jaume II

SR. JOSÉ TIRADO SABORIT

-Inspector de Policia Nacional

-Responsable del Pla Director a la Província d'Alacant

Organitzat per:

Regidoria d'Educació

Regidoria d'Igualtat

Dimarts, 16 Febrer 2016 22:50

REFORESTACIÓ

 

El passat diumenge 14 de febrer, juntament amb l'AMPA de la nostra escola, vam celebrar el dia "Enamorats del bosc". I és que no vam trobar forma millor de conmemorar aquest dia, que plantant els arbres que ens va cedir l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alacant. Diverses famílies ens vam donar cita a les vessants de l'emblemàtic castell de San Fernando per realitzar les tasques de reforestació. Fins a 240 plantes de varies espècies, van trobar un nou espai on  créixer, i esperem que en un futur, no molt llunyà, puguin oferir al nostre paisatge una llustrosa vegetació.

 

Dimarts, 26 Gener 2016 10:58

XARRADES FORMATIVES PER A MARES I PARES

El día 1 de febrer s'inicia el Cicle de Xarrades Formatives, per a mares i pares, a càrrec del Metge, Psicoterapeuta de Família i Parella D. Antonio Ríos. Mès informaciò trucant al 965 143 843 o en http://www.alicante.es/es/noticias/ciclo-charlas-formativas-madres-y-padres

Dilluns, 25 Gener 2016 16:57

VISITA HUMEDALES

Divendres, 11 Desembre 2015 17:45

ESPORTS 12/12/2015

Handbol: dissabte 12/12/2015 a les 12:00 del matí en les pistes de Jesuitas juguen benjamins i el mateix dia a les 10:30 en Agustinos juguen alevins.
Futbol sala: dissabte 12/12/2015 a les 11:00 del matí juguen a Carmelitas.

Dijous, 10 Desembre 2015 14:05

EVENT SOLIDARI


Divendres 11 de desembre al matí es farà una recollida, destinada a l'ONG Reacción Solidaria, dels següents productes:
      Higiene: compreses, xampú, gel de bany, desodorant, tovalloles, colònia, etc.
      Menjar: llet, cereals, galetes, menjar en llauna, sopes instantànies, arròs, pasta, etc.
      Neteja: detergents, fregalls, etc.
En agraïment, l'ONG Reacción Solidaria farà una activitat basada en la llegenda de “Las mil grullas”, on als més petits (infantil, primer i segon) se'ls ofereix una obra de teatre i a continuació pintaran una grua de paper, i als majors (des de tercer a sisè), se'ls explicarà un conte basat en aquesta llegenda mentre fan una grua de papiroflèxia.
Comptem amb la vostra col·laboració mitjançant l'aportació per part dels nens d'alguns d'aquests productes.

Divendres, 04 Desembre 2015 10:04

En Bici al Sorolla 13/12/2015

 

ACTIVIDAD 2: Iniciación al mantenimiento y mecánica de la bicicleta.
En esta actividad conoceremos las herramientas básicas para el mantenimiento de la bici, aprenderemos a revisarla y mantenerla en óptimas condiciones de circulación y a reparar las averías más comunes.

Dimecres, 25 Novembre 2015 11:04

ESPORT: FUTBOL SALA

Dissabte 28 de novembre a les 12:00 del matí a les nostres pistes juguen alevins del Joaquín Sorolla i el Costablanca B.


Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /homepages/43/d240705514/htdocs/wsb4883415101/joomla/templates/mx_joofree6/html/pagination.php on line 135
Pàgina 2 de 36