Dimarts 27 Oct 2020
Formularis

Formularis (8)

Divendres, 16 Octubre 2020 06:14

Inscripció com a membre de l'AMPA

Escrit per

INSCRIPCIÓ COM A MEMBRE DE L'AMPA


Benvolgudes famílies, tutors i tutores,


Per al curs 2020-21, es fa necessari que us inscriviu com a socis/sòcies de l’AMPA amb anterioritat a l’Assemblea General Ordinària del 6 de novembre de 2020. Com que s’ha proposat un canvi en les quotes (a decidir en assemblea), les persones que vulguen participar s’han d’inscriure com a sòcies de l’AMPA amb el compromís de pagar la quota decidida en assemblea (no superior a la quota del curs anterior, 35€).


Per a això, hem habilitat un formulari web que teniu disponible fins el dia 6 de novembre en l’adreça:


https://forms.gle/mttQE8uBhRiKCedN6


En aquest formulari vos demanem el telèfon i/o el correu electrònic per fer una llista de correu o un grup moderat de WhatsApp per tal d’enviar futures comunicacions de l’AMPA, és opcional però vos demanem que ho empleneu per facilitar la comunicació, ja que l’oficina de l’AMPA no es pot usar en aquests moments.
INSCRIPCIÓN COMO MIEMBRO DEL AMPA


Estimadas familias, tutores y tutoras,


Para el curso 2020-21, se hace necesario que os inscribáis como socios/as del AMPA con anterioridad a la Asamblea General Ordinaria del 6 de noviembre de 2020. Dado que se ha propuesto un cambio en las cuotas (a decidir en asamblea), las personas que quieran participar se tienen que inscribir como socias del AMPA con el compromiso del pago de la cuota decidida en asamblea (no superior a la cuota del curso anterior, 35€).


Para esto, hemos habilitado un formulario web que tenéis disponible hasta el día 6 de noviembre en la dirección:


https://forms.gle/mttQE8uBhRiKCedN6


En el formulari os pedimos el teléfono y/o el correo electrónico para hacer una lista de correo o un grupo moderado de WhatsApp que nos sirva para enviar futuras comunicaciones del AMPA, es opcional pero os pedimos que lo rellenéis para facilitar la comunicación, ya que la oficina del AMPA no se puede usar en estos momentos.

 

D./Dª ............................................................................................................................................,

Amb DNI/NIE núm. ......................................................., en qualitat de soci/a de l’AMPA Joaquín Sorolla,

EXPOSA:

Que vol presentar la seua candidatura per a ser designat/da com a component de la Junta Directiva de l'AMPA Joaquín Sorolla.

 

 

 

 

I perquè conste als efectes oportuns , redacte el present escrit en Alacant , ........... de .................... de 2015.

 

 

 

 

Dimecres, 27 Maig 2015 14:35

DELEGACIÓ DE VOT

Escrit per

DELEGACIÓ DE VOT PER A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ AMPA JOAQUÍN SOROLLA

 

Davant de la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General convocada el dia 23 d'octubre de 2015 a les 17.15 h en primera convocatòria, i a les 17.30 h en segona convocatòria, al Saló d’Actes del col·legi,

               

D./ Dª. __________________________________________________________ amb DNI núm.__________________

per la present delegue la meua representació i vot a favor de D./ Dª. ______________________________________

amb DNI núm. __________________________ perquè em represente i vote en el meu nom.

Signat (soci/a delegant)                                                                       Signat (soci/a delegat/da)

                                        

                                                                                                              

______________________                                                                                  __________________

Divendres, 06 Juny 2014 00:00

Fitxa de l'alumne/a. Granja - escola

Escrit per

FITXA DE L'ALUMNE/A

NOM .................................................................................................................... CURS............

ADREÇA.....................................................................................................................................

TELÈFONS DE CONTACTE.............................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

DADES PERSONALS

MALALTIES.................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

PRESA DE MEDICAMENTS...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

OBSERVACIONS..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................                        

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

D/Dª ..........................................................................................................................................

PARE/MARE/TUTOR/A DE L'ALUMNE/A......................................................................................

.......................................................................................................... CURS...............................

AUTORITZE al meu fill/a al fet que participe en l'excursió a la granja escola Altalluna (Onil) que tindrà lloc els dies 5, 6 i 7 de juny. Alacant,     de maig de 2015.

D/Dª ..........................................................................................................................................

PARE/MARE/TUTOR/A DE L'ALUMNE/A......................................................................................

.......................................................................................................... CURS...............................

SI/NO AUTORITZE a l'AMPA del CEIP Joaquin Sorolla a pujar fotos en el facebook de les activitats realitzades pel meu fill/a a la Granja Escola.

Alacant,    de maig de 2015.

Us deixem una plantilla per a l'arreplega de signatures.

Encara tenim molta faena per fer.

Ànim!  Tots junts podem.

Divendres, 14 Març 2014 00:00

Delegació de vot

Escrit per

logo ampa

 

 

 

DELEGACIÓ DE VOT PER A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ AMPA JOAQUÍN SOROLLA

 

Davant de la impossibilitat d'assistir personalment a l'Assemblea General convocada el dia 18 de juny de 2015 a les 17.15 h en primera convocatòria, i a les 17.30 h en segona convocatòria, al Saló d’Actes del col·legi,

               

D./ Dª. __________________________________________________________ amb DNI núm.__________________

per la present delegue la meua representació i vot a favor de D./ Dª. ______________________________________

amb DNI núm. __________________________ perquè em represente i vote en el meu nom.

Signat (soci/a delegant)                                                                       Signat (soci/a delegat/da)

                                        

                                                                                                              

______________________                                                                                  __________________

 

Dimecres, 18 Setembre 2013 19:56

Renovació Junta Directiva

Escrit per

logo ampa

 

En/na _______________________________________________________________________,

amb DNI/NIE número ________________________, en qualitat de socio/a de l'Ampa Joaquin Sorolla

 

EXPOSA

 

Que vol presentar la seua candidatura per a ser triat/triada com a Component de la Junta Directiva

de l'AMPA Joaquin Sorolla.

 

I perquè conste als efectes oportuns, redacte el present escrit a Alacant a, _____________ de setembre de 2013.

 

 

Signat: __________________________________________________

Dimecres, 18 Setembre 2013 11:07

ordre rebut domiciliació

Escrit per

logo ampaORDEN DE DOMICILIACIÓN DE RECIBOS

Muy Sres. míos,    Nombre del niño/a: _______________________________________________________________________________

Ruego a Vds que a partir de esta fecha, las facturas de _______________________________________________________________

sean cargadas a la cuenta de: D. _____________________________________________________________________________________

Dirección: _______________________________________________________________________________  

     

 

Entidad Bancaria ___________________________  Sucursal ______________________  DC _____

Número de cuenta ________________________________________________________________

Dirección________________________________________________________________________

 

Firma __________________________________________   Fecha __________________________________